Artikel 1 – Algemeen

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website omavanamberenjasmijn.nl (Website) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en omavanamberenjasmijn

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

 

2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

2.2 omavanamberenjasmijn.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

 

Artikel 3 – Gegevens

 

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

 

3.2 omavanamberenjasmijn.nl garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

 

3.3 omavanamberenjasmijn.nl zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Omavanamberenjasmijn.nl  van uw bestelling.

 

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Omavanamberenjasmijn.nl  is geaccepteerd.

 

Artikel 5 – Levering

 

5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 5 werkdagen, indien het product nog niet verkocht is. Is dit wel het geval dan wordt U daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

 

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

 

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

 

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

 

Artikel 6 – Afkoelingsperiode

 

7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Omavanamberenjasmijn.nl  zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

 

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

 

Artikel 7 – Garanties

 

8.1 Omavanamberenjasmijn.nl  garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

 

8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

 

8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties en U daarvan ook melding maakt, zal Omavanamberenjasmijn.nl  binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Omavanamberenjasmijn.nl  ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.

 

8.4 Na verloop van de in artikel genoemde garantietermijn is Omavanamberenjasmijn.nl  gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

 

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Omavanamberenjasmijn.nl , u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 

Omavanamberenjasmijn.nl  blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 9 – Betaling

 

Omavanamberenjasmijn.nl  gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar op haar rekeningnummer NL44 INGB 0006447691 is ontvangen.

 

Artikel 10 – Incassokosten

 

Als je in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan Omavanamberenjasmijn.nl  niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Omavanamberenjasmijn.nl  moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Omavanamberenjasmijn.nl  kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 

12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Omavanamberenjasmijn.nl , haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten

 

12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

 

12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

13.1 Indien door Omavanamberenjasmijn.nl  geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Omavanamberenjasmijn.nl  jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

 

13.2 De aansprakelijkheid van Omavanamberenjasmijn.nl  voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

 

13.3 Omavanamberenjasmijn.nl  sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Omavanamberenjasmijn.nl , waaronder de Website, door een derde.

 

13.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Omavanamberenjasmijn.nl  of haar ondergeschikten.

 

Artikel 13 – Overmacht

 

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 14 - Verwijzingen

 

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Omavanamberenjasmijn.nl  heeft geen zeggenschap over deze websites. Omavanamberenjasmijn.nl  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 15 - Diversen

 

16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 

16.2 De administratie van omavanamberenjasmijn.nl  geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 

16.3 Omavanamberenjasmijn.nl  is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

 

16.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Omavanamberenjasmijn.nl  zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Parkstad. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Omavanamberenjasmijn.nl  aangepast worden. Omavanamberenjasmijn.nl  adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

 

Oma van Amber en Jasmijn

Kvk-nummer 59787686

IBAN: NL09 INGB 0000 960837

Algemene Voorwaarden

Privacy Policy